Semalt hünärmeni: WordPress-de spam teswirlerini duruzmak üçin 5 gural

Spam teswirleri gaty hakykat we blogçylar her gün alýan manysyz teswirleriň köp mukdary bilen haýran galarlar. Şeýle-de bolsa, WordPress iň oňat mazmun dolandyryş ulgamy bolmak, spam teswirlerinden dynmaga kömek edip biler. Bu meseläni gözegçiliksiz galdyran bolsaňyz, spam teswirleri blogyňyzyň maglumat bazasyndan geçip biler we gözleg motorynyň netijelerinden hemişelik gadagan edilip bilner.

Bu ýerde Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Jek Miller WordPress-de spam teswirlerini duruzmagyň gurallary barada söhbet etdi.

1. Akismet

“Akismet” -e Wordpress Plugin Directory-de aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Derrew gurnalan, tygşytly we peýdaly plugin. “Automattic” tarapyndan işlenip düzülen bu plugin gaty güýçli we onlarça wariant bilen gelýär. Spamyň öňüni alýar we sahypaňyzyň alýan teswirleriniň hilini barlamak üçin birnäçe diagramma döredýär. Mundan başga-da, öz-özüňi öwrenýän spamy kesgitlemek algoritmleri bar we sahypaňyza geň we samsyk görnüş bermezden, teswirleri Akismet serwerine goýmaga mümkinçilik berýär. Geň zat, Akismet her aý 40k-dan gowrak spam barlagy bilen gelýär we şahsy bloglar we girdeji gazanmaýan web sahypalary üçin ajaýyp.

2. WP-SpamShield Spama garşy plugin:

Akismet ýaly, WP-SpamShield Anti-Spam plugin köp sanly wariant we aýratynlyk bilen görkezilýär. Bu plugin WordPress katalogynda elýeterlidir we şu wagta çenli iň oňat pluginleriň biridir. Güýçli WordPress.org Plugin ammary hökmünde çykyş edýär we mugt. Bu, spam teswirlerini, peýdasyz hasaba alyşlary we hasaba alyş ýazgylaryny çözmäge, ýalňyşlyklar we yzarlamalardan aňsatlyk bilen gutulmaga kömek edip biler. Şeýle hem, IP adreslerini her gün köp sanly teswir alýan ýeriňizden bloklap biler. Bu gural ýörite JavaScript gatlagyny ulanýar we spamyň botlardan we zyýanly möýlerden öňüni almaga kömek edýär.

3. Spama garşy ary:

Bu plugin Wordpress Plugin katalogynda hem bar we şu wagta çenli iki milliondan gowrak işjeň gurnama bar. Bu plugin hatda WordPress-iň esaslandyryjysy Matt Mullenweg tarapyndan maslahat berildi we mugt. Zyýanly programma üpjünçiligini onlaýn ýaýradýan, teswirleriňizi yzarlaýan we şol teswirleriň hiline seredýän IP adresleri barada alada edýär. Şeýle hem, blogyňyzyň nirä gidýändigi barada düşünje alyp bilersiňiz, hepdelik jikme-jik statistiki maglumatlary we spam çärelerini görkezer.

4. CleanTalk:

“CleanTalk” internetdäki iň ajaýyp, iň oňat we iň meşhur premium plaginleriň biridir we blogçylara we web ussatlaryna gorag bilen baglanyşykly hyzmatlary hödürleýär. Spam teswirleriniň, bikanun hasaba alynmagynyň we hasaba alynmagynyň öňüni alýar we web sahypaňyzdaky ähli spamy ýüze çykarmak üçin akylly algoritm ulanýar. Şol spam teswirlerini Arassa gepleşik maglumatlar bazasynda saklaýar we ulanylmaýan wagty pozýar.

5. WordPress Zero Spam:

Häzirki wagta çenli iň ýönekeý we iň giňişleýin spamyň öňüni alyş plaginlerinden biridir.

Bu iň ýönekeý spamyň öňüni alyş plaginlerinden biridir. WordPress Zero Spam täsirli işleýär we näbelli ulanyjylaryň we şübheli IP-leriň teswirlerini bloklaýar. JavaScript islän wagtyňyz işledilip bilner we aýratynlyklaryndan iň gowusyny alyp bilersiňiz. Bu botlaryň we möýleriň sahypaňyza girmeginiň we teswirler bölüminiň spamynyň öňüni almak üçin işleýär. Bu plugin mugt we netijesiz adamlara garşy göreşmek üçin dürli görnüşlerde bolýar.

WordPress blogyňyzy ýa-da web sahypaňyzy aňsatlyk bilen arassalap, bu giňişleýin plaginler bilen tertipläp we tertipläp bilersiňiz.

mass gmail